Nasakarta

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi SQR SLOVAKIA s.r.o., Dunajská č. 3, 040 01 Košice, IČO: 50 012 100 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) aktívny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: zaregistrovania sa pre prijímanie benefitov prostredníctvom elektronickej SQR karty – Naša Karta/Tourist Card, a to v rozsahu:
  • meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, obec, PSČ.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Lehota na vymazanie mojich osobných údajov je do 7 dní od odvolania súhlasu, resp. 2 roky odo dňa posledného využitia benefitov. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
  • moje osobné údaje budú poskytované príjemcom – poskytovateľom výhod (subjekty, ktoré sú oprávnené na informovanie verejnosti o výhodách, podujatiach a iných akciách) prostredníctvom softvérovej platformy NK/TC.
  • moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
  • ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
  • v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
  • beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. emailovou žiadosťou zaslanou na adresu helpdesk@nasakarta.sk
  2. telefonicky +421 917 959 596 alebo od 8:00 do 16:00 hod.
  3. zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na: +421 917 959 596.