Nasakarta

Štatút súťaže

Štatút súťaže:
„Adventná súťaž   – Vyhraj víkendový pobyt pre 2 osoby v Hrebienok Resort“ (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)
  1. Organizátor súťaže
Obchodné meno: SQR SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Dunajská 1638/3, Košice - mestská časť Juh 040 01
IČO: 50 012 100
DIČ: 2120143740
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 38045/V (ďalej len „Organizátor“ alebo „SQR SLOVAKIA“)
  1. Trvanie Súťaže
SQR SLOVAKIA vyhlasuje reklamnú a propagačnú súťaž: „Adventná súťaž – Vyhraj víkendový pobyt pre 2 osoby v Hrebienok Resort“ s cieľom osloviť potenciálnych klientov a propagácia produktov a služieb Organizátora.
Súťaž prebieha od: 16.12.2019 do 21.12.2019 (vrátane) (ďalej len „Trvanie súťaže“).
  1. Účastníci Súťaže
Do Súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, je spôsobilá na právne úkony a spĺňa všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte.
Súťaže sa nemôže zúčastniť taký súťažiaci, ktorý je v pracovnom pomere alebo v inom pomere obdobnom pracovnému pomeru vo vzťahu k Organizátorovi a rovnako tak ani osoby blízke osobám uvedeným v tomto odseku podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
  1. Podmienky Súťaže
Súťažiaci sa zapojí do Súťaže a je zaradený do žrebovania o cenu v prípade, ak počas Trvania Súťaže uvedie do komentára na facebookovej stránke Organizátora https://www.facebook.com/nasakarta.sk/ pod príspevok Organizátora „Adventná súťaž“, svoju fotografiu pri vianočnom stromčeku.
V prípade, ak sa do Súťaže nezapojí žiadna osoba, alebo sa do Súťaže zapoja iba osoby, ktoré nespĺňajú podmienky tohto Štatútu a ktoré budú z tohto dôvodu zo Súťaže vylúčené, výhru nezíska žiadna osoba.
Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj Účastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním.
  1. Výhra
Počas Trvania Súťaže budú Účastníci Súťaže po tom, ako uvedú do komentára na facebookovej stránke Organizátora, pridajú svoju fotografiu pri vianočnom stromčeku automaticky zaradení do žrebovania o cenu Súťaže, ktorou je „Víkendový pobyt pre 2 osoby v Hrebienok Resort“ v hodnote do 350,- EUR (ďalej len „Výhra“).
  1. Pravidlá žrebovania
Organizátor Súťaže žrebuje spomedzi všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí boli zaradení do žrebovania podľa vyššie uvedených podmienok tohto Štatútu. Žrebovanie prebehne najneskôr do 3 dní od skončenia Trvania Súťaže a vyhodnocovania splnenia podmienok podľa tohto Štatútu. Žrebovanie výhercu bude uskutočňované náhodným výberom.
Vyžrebovaný bude len jeden výherca.
Vyžrebovaný výherca bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže zaslaním súkromnej správy prostredníctvom facebookovej komunikácie, a to do 3 dní odo dňa uskutočnenia žrebovania. Odovzdanie Výhry sa uskutoční na mieste a v čase dohodnutom medzi Organizátorom a výhercom.
V prípade, ak výherca nebude súhlasiť s odovzdaním ceny alebo Výhru odmietne alebo výherca nespĺňa ktorúkoľvek z podmienok v zmysle tohto Štatútu, Výhra prepadne v prospech Organizátora Súťaže.
Meno výhercu bude zverejnené aj na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nasakarta.sk/ a zároveň na facebookovej stránke https://www.facebook.com/kosicednes/ najneskôr do 3 pracovných dní po tom, ako bude výherca kontaktovaný zo strany Organizátora.
Výherca bude zverejnený vo formáte: Meno, prvé písmeno priezviska, resp. menom uvedeným na facebookovej stránke Organizátora.
  1. Záverečné ustanovenia
Výhra vo výške do 350,- EUR má v zmysle zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov charakter ceny alebo výhry z reklamnej súťaže (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). V zmysle § 9 ods. 2 písm. m) Zákona o dani z príjmov je cena alebo výhra neprevyšujúca 350,- EUR (slovom „tristopäťdesiat eur“) oslobodená od dane. Účastníkovi Súťaže v súvislosti s prevzatím tejto Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.
Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi Súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov na účel vyhodnotenia Súťaže a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu jedného (1) mesiaca odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako výherca tohto Štatútu, bude kontaktovaný Organizátorom Súťaže za účelom oznámenia o Výhre a dohody o dátume a spôsobe jej prevzatia.
Účastník Súťaže zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že v prípade, ak bude vyžrebovaný ako Výherca podľa tohto Štatútu, bude jeho meno a prvé písmeno priezviska, resp. meno uvedené na facebookovej stránke Organizátora, zverejnené na facebookovej stránke https://www.facebook.com/nasakarta.sk/ a https://www.facebook.com/kosicednes/.
Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe žiadosti doručenej Organizátorovi Súťaže. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť Účastníka súťaže v Súťaži.
Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa odseku Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.
Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.
Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok.
Organizátor Súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je nijako sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nie je s ním nijako spojená.
Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.nasakarta.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 15.12.2019.