Nasakarta

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB

Časť I.

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len ako: „VZP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom služby – Naša Karta/Tourist Card (ďalej len NK/TC) a fyzickými a právnickými osobami, ktoré sú účastníkmi týchto služieb, ak nie je uvedené inak.
Časť II.

Definície pojmov

1. Poskytovateľ služby NK/TC je obchodná spoločnosť SQR SLOVAKIA s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 50 012 100, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 38045/V.
2. Služba NK/TC umožňuje Poskytovateľovi výhod a Užívateľovi výhod vstup do softvérovej platformy  NK/TC.
3. Softvérová platforma NK/TC je elektronický počítačový systém, ktorý umožňuje Poskytovateľovi výhod informovanie verejnosti o výhodách, podujatiach a iných akciách určených Užívateľovi výhod a zároveň Softvérová platforma NK/TC umožňuje Užívateľovi výhod získanie informácií o týchto výhodách, podujatiach a iných akciách.
4. Poskytovateľ výhod je subjekt, ktorý je oprávnený v zmysle zmluvy o poskytovaní služby vstúpiť do Softvérovej platformy NK/TC , za účelom informovania verejnosti o výhodách, podujatiach a iných akciách, pričom Poskytovateľ výhod je zároveň povinný umožniť vstup Užívateľovi výhod na tieto podujatia resp. iné akcie a poskytnúť výhody, na ktoré sa zaviazal v Softvérovej platforme NK/TC na akceptačnom mieste/akceptačných miestach po preukázaní sa aktívnou elektronickou SQR kartou na mobilnom elektronickom zariadení.
5. Užívateľ výhod je subjekt, ktorý vlastní aktívnu elektronickú SQR kartu - virtuálnu.
6. SQR karta je elektronická karta, ktorá umožňuje Užívateľovi výhod vstup do Softvérovej platformy NK/TC  a užívanie, s tým súvisiacich výhod. SQR karta je neprenosná a viaže sa ku konkrétnemu Užívateľovi výhod. Druhy QR karty: Rezidenčná a turistická.
7. SQR karta je elektronická karta, na základe ktorej je Poskytovateľ výhod povinný na akceptačnom mieste poskytnúť Užívateľovi výhod benefity spojené s konkrétnou SQR kartou. SQR karta je neprenosná a viaže sa ku konkrétnemu Užívateľovi výhod.
8. Akceptačné miesto je miesto, kde Poskytovateľ výhod aktívnu SQR kartu akceptuje a poskytne Užívateľovi výhod s ňou spojené výhody, ako aj benefity (najmä zľavy) súvisiace so SQR kartou v rozsahu, na ktorý sa Poskytovateľ výhod zaviazal na svojom účte v softvérovej platforme NK/TC.
9. Predajné miesto SQR karty je www.nasakarta.sk.
Časť III.

Ďalšie ustanovenia

1. Uhradením úplnej ceny SQR karty kupujúci prijíma tieto VZP, a zároveň vyhlasuje, že sú mu známe podmienky uvedené vo VZP a považuje ich za záväzné, a súhlasí so správou svojich údajov potrebných k využitiu Služby NK/TC.
2. Poskytovateľ služby NK/TC  prevádzkuje Softvérovú platformu NK/TC  za účelom informovania verejnosti o Službách NK/TC  a ich výhodách zameraných pre podporu zliav spojených s vybranými službami. Poskytovateľ služby NK/TC  umožní záujemcom nákup SQR karty.
3. Poskytovateľ služby NK/TC  sa nijako nezúčastňuje na poskytovaní výhod, na  ktoré sa zaviazal Poskytovateľ výhod. Služby poskytované Poskytovateľom výhod na základe SQR karty na akceptačnom mieste sú realizované na zodpovednosť Poskytovateľa výhod. Poskytovateľ služby NK/TC nenesie žiadnu zodpovednosť ohľadne kvality služieb využitých na základe SQR karty. SQR karta v tomto zmysle zakladá právny vzťah medzi Poskytovateľom výhod a Užívateľom výhod, v ktorom sa Poskytovateľ výhod na základe SQR karty zaväzuje poskytnúť výhody, na ktoré sa zaviazal a Užívateľ výhod sa zaväzuje uhradiť úplnú cenu SQR karty.
4. Názov Poskytovateľa výhod a ostatné údaje potrebné pre využitie výhod spojených s SQR kartou sú uvedené na stránke www.nasakarta.sk.
Časť IV.

SQR karty

1. Tourist Card - Turistická SQR karta platí na dobu určitú. Karta platí od jej aktivácie v systéme v časovom intervale 24, 48, 72 a 120 hodín, na tento čas sa považuje za aktívnu.

Turistická virtuálna karta je určená pre turistov.

2. Naša Karta - Rezidentská SQR karta platí na dobu určitú. Karta platí od jej aktivácie v systéme v časovom intervale 365 dní, na tento čas sa považuje za aktívnu.

Rezidentská virtuálna karta je určená pre rezidentov danej lokality.

3. Aktiváciu SQR karty a dobu platnosti zaznamená Poskytovateľ služby NK/TC  spôsobom, ktorý neumožní odstránenie tohto záznamu. Poskytovateľ služby NK/TC  je zároveň oprávnený sledovať platnosť karty a v prípade jej neplatnosti SQR kartu zablokovať.
4. SQR karta je neplatná, ak sa ukončila doba platnosti karty.  Neplatná SQR neoprávňuje k využívaniu benefitov.
5. Počas doby platnosti môže byť SQR karta zablokovaná najmä z dôvodu jej neoprávneného použitia, resp. v prípade porušenia VZP. Zablokovanie SQR karty sa vykoná bez nároku na vyplatenie akéhokoľvek plnenia, ktoré by malo byť poskytnuté v prospech Užívateľa výhod.
6. Svoju vlastnú virtuálnu SQR kartu môže užívateľ výhod využívať len na svojom mobilnom zariadení /SIM karta s telefónnym číslom/. Prihlásenie užívateľa výhod svojim prihlasovacím menom, heslom a overovacím SMS kódom na inom mobilnom zariadení predstavuje neoprávnené použitie a porušenie VZP. V takomto prípade bude Virtuálna SQR karta zablokovaná.
Časť V.

Užívateľ výhod

1. Poskytovateľ výhod si vyhradzuje právo v odôvodnenom prípade odmietnuť poskytnutie benefitov v prospech Užívateľa výhod, a to najmä v prípade uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov v systéme NK/TC.
2. V súvislosti so správou a uchovaním osobných údajov Poskytovateľ služby NK/TC bude postupovať s čo najväčšou obozretnosťou. Za prípadné škody spôsobené neodvrátiteľnými útokmi napriek čo najväčšej obozretnosti, však Poskytovateľ služby NK/TC nenesie zodpovednosť.
Časť VI.

Kúpna cena, platobné podmienky

1. Stanovenie ceny SQR karty patrí do právomoci Poskytovateľa služieb. Poskytovateľ služieb má právo kedykoľvek zmeniť kúpnu cenu SQR karty, avšak právo na zmenu ceny nie je možné uplatniť na už začaté nákupy, resp. na zakúpené, ale zatiaľ neaktivované SQR karty.
2. Cena virtuálnej karty pre Rezidenta - platnosť 12 mesiacov - 15 EUR.
3. Cena virtuálnej karty pre Turistu - platnosť 24 hodín - 12 EUR, 48 hodín - 19 EUR, 72 hodín - 26 EUR, 120 hodín - 39 EUR.
Poskytovateľ služieb vystaví Kupujúcemu o nákupe SQR karty faktúru alebo pokladničný doklad. Kupujúci začatím procesu nákupu vyslovene vyhlasuje, že prijíma faktúru alebo pokladničný doklad.
3. Pri online nákupe  –  v prípade platby kartou vystaví poskytovateľ služieb Kupujúcemu faktúru. Po úhrade bankovou kartou je SQR karta aktívna ihneď.
4. Pri platbe v hotovosti u poskytovateľa výhod vystaví poskytovateľ výhod kupujúcemu pokladničný doklad. Po úhrade v hotovosti je SQR karta aktívna ihneď.
Časť VII

Obmedzenia Služieb Poskytovateľa

1. Poskytovateľ služby NK/TC  je v rámci údržby súvisiacej webovej stránky, alebo z dôvodu iných bezpečnostných hrozieb oprávnený prerušiť chod softvérovej platformy NK/TC  v nevyhnutnom rozsahu a to aj, bez akejkoľvek  predchádzajúcej informácie či upovedomenia.
2. Poskytovateľ služby NK/TC nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s informáciami a obsahom záväzkov uvedenými na webovej stránke www.nasakarta.sk, ktoré uviedli Poskytovatelia výhod.
3. Vzhľadom k tomu, že služby spojené s benefitmi sú poskytované priamo Poskytovateľom výhod, Poskytovateľ služby NK/TC nenesie zodpovednosť za riadne a včasné poskytnutie služby Poskytovateľom výhod. Užívateľ výhod je tak povinný svoje práva, najmä práva zo zodpovednosti za vady služby uplatňovať priamo u Poskytovateľa výhod.
4. Poskytovateľ výhod ako poskytovateľ služby je plne zodpovedný za poskytnutie služby Užívateľovi výhod, za jej kvalitu a rozsah plnenia; za pravdivosť a úplnosť ponuky služby zverejnenej na www.nasakarta.sk. Poskytovateľ služby NK/TC  nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s využitím služby Poskytovateľa výhod.
Časť VIII.

Akceptačné miesto

1. Uplatnenie služieb a benefitov je povinnosťou Akceptačného miesta. Názvy a ostatné identifikačné údaje Akceptačných miest sú uvedené na stránke www.nasakarta.sk. V zmysle toho si je Užívateľ služieb vedomý, že Poskytovateľ služby NK/TC, na základe SQR karty nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s kvalitou využitých služieb resp. použitím zakúpenej SQR karty. SQR karta je v tomto zmysle zmluvou medzi Poskytovateľom výhod a Užívateľom výhod, v ktorej sa Poskytovateľ výhod na základe SQR karty zaväzuje poskytnúť využitie benefitov uvedených na webovej stránke www.nasakarta.sk, a Užívateľ výhod sa zaväzuje uhradiť stanovenú cenu  SQR karty.
2. 365-dňová SQR karta, ako aj SQR karty 24, 48, 72 a 120-hodinové nie sú voľne prenosné a sú viazané na jej držiteľa.
3. V prípade, ak na súvisiacich webových stránkach nebude uvedené inak, SQR karta oprávňuje tú jednu osobu (Užívateľa výhod), ktorá ju predloží, k uplatneniu jednej zľavy/za jeden deň za využitie služby alebo nákup tovaru uvedených na webovej stránke www.nasakarta.sk.
4. SQR karta v závislosti od jej typu môže obsahovať digitálne a analógové bezpečnostné riešenia, je opatrená poradovým číslom, ktorý chráni SQR kartu pred jej falšovaním. V prípade, ak Poskytovateľ služby NK/TC, Akceptačné miesto, Poskytovateľ výhod, zistí, že bezpečnostné znaky na SQR karte sú poškodené, neúplné, alebo na nej objavia známky po zámernom poškodení, alebo usúdia, že tieto znaky sú reprodukované, kopírované, alebo poradové číslo karty nie je skutočné, môžu zamietnuť osobe, ktorá takúto SQR kartu predložila, poskytnutie služby, resp. ju môžu vyzvať k opusteniu areálu Akceptačného miesta.
5. Poskytovateľ výhod je oprávnený na Akceptačnom mieste prostredníctvom vlastnej bezpečnostnej služby/kontrolórov/biletárov skontrolovať, či je predkladateľ SQR karty (Užívateľ výhod) oprávnený použiť SQR kartu.
6. Akceptačné miesto môže každý navštíviť iba na vlastnú zodpovednosť, služby môže využiť iba na vlastnú zodpovednosť. Akceptačné miesto nenesie zodpovednosť za prípadné nezodpovedné správanie návštevníkov.
7. Užívateľ výhod berie na vedomie, že na určitých Akceptačných miestach môže byť vyhotovený obrazový, zvukový záznam alebo obrazovo-zvukový záznam, kde budú zaznamenaní návštevníci Akceptačného miesta.
8. Užívateľ výhod berie na vedomie, že Akceptačné miesto môže dať vyviesť osobu, ktorá porušuje pravidlá účasti, návštevnícky poriadok Akceptačného miesta, pokyny bezpečnostnej služby a ostatných poriadkových orgánov, v záujme zabezpečenia nerušenia ostatných osôb.
9. V prípade, ak následkom vojny, vzbury, teroristického činu, štrajku, nehody, požiaru, blokády, povodne, prírodnej katastrofy, závažnému výpadku dodávky energií, alebo inej nepredvídateľnej a neodvrátiteľnej prekážky, ktorá spadá mimo sféry vplyvu Poskytovateľa výhod alebo Poskytovateľa služby NK/TC, a niektorý z nich nie je schopný splniť svoje zmluvné povinnosti, nezodpovedajú za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikla následkom týchto udalostí.
Časť IX.Reklamácie
1. Reklamáciu je možné oznámiť osobne, písomne alebo elektronicky.
E-mail: helpdesk@nasakarta.sk
Telefónne číslo: +421 917 959 596
V čase: 8:00 – 16:00 hod.
2. Poskytovateľ služby je plne zodpovedný za kvalitu a rozsah plnenia poskytovanej služby – správa systému, funkčnosť systému - funkcionality, servis systému, moduly verejného systému, administratívna funkcionalita.
3. O výsledku posúdenia reklamácie a vykonaných opatreniach bude Užívateľ služby informovaný písomne, alebo elektronicky.
4. Vzájomné nároky medzi Poskytovateľom výhod a Užívateľom výhod si musia tieto subjekty vyriešiť medzi sebou, nárok na náhradu škody v takých prípadoch nie je možné uplatniť voči Poskytovateľovi služby NK/TC.
5. V prípade oprávnenej reklamácie je vrátenie finančných prostriedkov možné rovnakým spôsobom ako bola platba uskutočnená /t.z. aj na kartu/.
Časť X.

Autorské práva

1. Ochranné známky, ktoré sa objavujú na webovej stránke Poskytovateľa služby NK/TC sú výhradné v užívaní Poskytovateľa služby NK/TC. Tretie osoby bez vysloveného predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa služby NK/TC nemôžu nijakým spôsobom použiť, šíriť ani zverejňovať tieto ochranné známky.
2. Poskytovateľ služby NK/TC získava neobmedzené a výhradné právo k poznámkam a fotografiám, postrehom, návrhom a nápadom zverejneným v súvislosti s použitím webovej stránky (napr. chat, blog). Poskytovateľ služby NK/TC sa stáva výhradným vlastníkom všetkých práv spojených so všetkými podobnými poznámkami a nie je možné obmedziť mu ich používanie žiadnym spôsobom.
Časť XI.Záverečné ustanovenia
1. Poskytovateľ služby NK/TC je oprávnený využiť subdodávateľov, spracovateľov údajov. Za subdodávateľov zodpovedá tak, ako keby danú službu bol poskytoval on sám.