Nasakarta

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

SQR SLOVAKIA s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice, IČO: 50 012 100, helpdesk@nasakarta.sk, mobil: +421 0907 959 596
ako prevádzkovateľ softvérovej platformy ,,Virtuálna rezidenčná a turistická karta - Našakarta/Tourist Card“ zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).
Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, klientov) v našich informačných systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe týchto Zásad ochrany osobných údajov).
Dotknuté osoby, o ktorých sú spracúvané osobné údaje v našich informačných systémoch pre konkrétne vymedzené účely si môžu uplatniť písomne alebo elektronicky nasledovné práva:
  • a) Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje ako aj právo získať prístup k týmto údajom, a to v rozsahu účelov a doby spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, okruhu príjemcov, o postupe v každom automatickom spracúvaní, prípadne o následkoch takéhoto spracúvania. Ako prevádzkovateľ máme právo použiť všetky primerané opatrenia na overenie totožnosti dotknutej osoby, ktorá žiada o prístup k údajom, najmä v súvislosti s online službami a identifikátormi (článok 15, recitál 63, 64 Nariadenia).
  • b) Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov (článok 16, recitál 65 Nariadenia).
  • c) Právo na výmaz – „zabudnutie“ tých osobných údajov, ktoré už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali a spracúvali; pri odvolaní súhlasu, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva; pri nezákonnom spracúvaní; ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou informačnej spoločnosti (pri deťoch), a to za naplnenia podmienok uvedených v článku 17, recitál 65, 66 Nariadenia.
  • d) Právo na obmedzenie spracúvania je možné uplatniť, ak ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov a ostatných náležitostí v zmysle článku 18, recitálu 67 Nariadenia, a to formou dočasného presunutia vybraných osobných údajov do iného systému spracúvania, zamedzenia prístupu používateľov k vybraných osobným údajov alebo dočasné odstránenie spracúvania.
  • e) Právo na prenosnosť osobných údajov je právo Vami poskytnuté osobné údaje do našich informačných systémov na základe súhlasu alebo plnenia zmluvy preniesť k ďalšiemu prevádzkovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ je to technicky možné aj za naplnenia podmienok článku 20, recitálu 68 Nariadenia v prípade, ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. Uplatňovaním tohto práva nie je dotknutý článok 17 Nariadenia. Právo na prenosnosť údajov sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej nám ako prevádzkovateľovi.
  • f) Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte ako dotknutá osoba právo podať v zmysle článku 77 Nariadenia sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, je v rozpore s Nariadením alebo zákonom o ochrane osobných údajov.
Ako dotknutá osoba máte tiež právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, taktiež ak je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme ako prevádzkovateľ alebo tretia strana (okrem spracúvania vykonávanom orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh), s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú Vaše záujmy alebo základné práva a slobody ako dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov (najmä ak je dotknutou osobou dieťa). Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, na účely takéhoto priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
SQR SLOVAKIA s.r.o., Dunajská 3, 040 01 Košice prijala ako prevádzkovateľ softvérovej platformy „Virtuálnej rezidenčnej a turistickej karty - Našakarta/Tourist Card“ všetky primerané personálne, organizačné a technické opatrenia za účelom maximálnej ochrany Vašich osobných údajov s cieľom v čo najväčšej miere znížiť riziko ich zneužitia, úniku a podobne. V zmysle našej povinnosti vyplývajúcej z článku 34 Nariadenia Vám ako dotknutým osobám oznamujeme, že ak nastane situácia, že ako prevádzkovateľ porušíme ochranu Vašich osobných údajov spôsobom, ktorým pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, bez zbytočného odkladu Vám túto skutočnosť oznámime.
UPOZORNENIE: z dôvodu dodržiavania zásady minimalizácie sú všetky Vami poskytnuté osobné údaje nevyhnutnou zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou pre naplnenie účelu ich spracúvania.
Neposkytnutie povinných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.
V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste kontaktovali nás alebo sa obráťte na našu zodpovednú osobu (pokiaľ je určená):
Kontaktné údaje: helpdesk@nasakarta.sk, alebo číslo +421 0907 959 596.
EVIDENCIA KLIENTOV
Účel spracúvania osobných údajov
V predmetnom informačnom systéme dochádza k spracúvaniu osobných údajov fyzických osôb – klientov pri objednávke služieb poskytovaných prevádzkovateľom.
Názov informačného systému
IS Evidencia klientov
Virtuálna rezidenčná a turistická karta – Našakarta/Tourist Card
Právny základ
Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, pričom dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Kategórie príjemcov
orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa
MARKETING
Účel spracúvania osobných údajov
Vykonávanie marketingových prieskumov a poskytovania informácií o prevádzkovateľovi dotknutej osobe. Jedná sa o poskytovanie informácii súvisiacich s ponukou tovarov a služieb prevádzkovateľa alebo jeho obchodných partnerov, vrátane zasielania informácií o zvýhodnených ponukách, produktoch a iných aktivitách, ako i zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov – prostredníctvom aplikácie Našakarta/Tourist Card – notifikačné správy.
Názov informačného systému
IS Marketing
Virtuálna rezidenčná a turistická karta – Našakarta/Tourist Card
Právny základ
Súhlas v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Kategórie príjemcov
Nie sú.
Cezhraničný prenos os. údajov
Neuskutočňuje sa
Lehoty na vymazanie os. údajov
Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania
Neuskutočňuje sa
TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV SA MôŽU MENIŤ, PRIČOM ZMENY NADOBÚDAJÚ ÚČINNOSŤ OKAMŽITE, PRETO JE POTREBNÉ ICH PRAVIDELNE KONTROLOVAŤ.
Ochrana vášho súkromia je pre nás veľmi dôležitá. Súčasťou prevádzkovania našej webovej lokality je zber, uchovávanie, používanie a poskytovanie informácií o Vás. V týchto zásadách ochrany osobných údajov je vysvetlené, aké informácie zbierame prostredníctvom tejto webovej lokality a ako tieto informácie používame, uchovávame a poskytujeme. Navštívením tejto webovej lokality beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že prijímate všetky ustanovenia uvedené v tejto Ochrane osobných údajov - Naša Karta/Tourist Card.
I. IDENTIFIKOVANÉ INFORMÁCIE:
Informácie zbierané on-line môžu byť všeobecne kategorizované ako anonymné (súhrnné) informácie, alebo osobne identifikovateľné údaje. Anonymné informácie sú informácie, ktoré nemôžu byť priradené k identite konkrétneho jedinca /adresa internetového protokolu (IP) používateľa, prehliadač, ktorý používateľ používa, podrobnosti o jeho používaní atď., pokiaľ tieto polia nie sú prepojené na osobné informácie o používateľovi/.
Na druhej strane osobne identifikovateľné informácie sú informácie, ktoré špecificky identifikujú konkrétneho používateľa /meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, obchodné meno a kontaktné informácie, finančné informácie vrátane čísiel účtov kreditných kariet a fakturačných informácií, komunikačné preferencie, informácie o objednávkach a predplatnom atď./.
A. ZBER A POUŽÍVANIE AUTOMATICKÝCH ANONYMNÝCH INFORMÁCIÍ:
V zásade platí, že môžete navštíviť túto webovú lokalitu bez toho, aby ste sa identifikovali, alebo poskytli akékoľvek osobné informácie o sebe. Všetky zhromaždené údaje o používaní tejto webovej lokality, ktoré nám automaticky poskytne Váš webový prehliadač, sú anonymné informácie.
Keď navštívite Našu webovú lokalitu beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že môžeme automaticky zbierať niektoré technické a smerovacie informácie o vašom počítači. Tieto anonymné informácie zahŕňajú vašu IP adresu, názov domény webovej lokality, z ktorej ste sa dostali na našu webovú lokalitu, prehliadač, ktorý používate, dátumy, dĺžky a časové pečiatky Vašich návštev tejto webovej lokality. Tieto anonymné informácie používame na štatistické účely, na sledovanie využívania tejto webovej lokality vrátane navštívených stránok a času stráveného na každej stránke, na zlepšovanie jej obsahu a výkonu a na to, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby. Okrem toho tieto informácie zbierame aj na marketingové účely vrátane určovania našich cieľových trhov a uvádzania našich služieb a tovarov a služieb tretích strán na trh.
Tieto anonymné informácie môžu byť zdieľané fyzickými a právnickými osobami zapojenými do prevádzky, používania a marketingu tejto webovej lokality. V rozsahu, v akom sú tieto anonymné informácie zdieľané, nie je možné zistiť Vašu totožnosť.
B. ZBER A POUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Osobné údaje zbierame, len ak sú poskytnuté dobrovoľne prostredníctvom rôznych foriem na tejto webovej lokalite. Poskytnutie osobných údajov sa nevyžaduje, pokiaľ ide výhradne o prístup na túto webovú lokalitu. Ak však chcete získať prístup k nami poskytovaným službám, alebo si tieto služby predplatiť, je potrebné, aby ste poskytli svoje osobné údaje.
Tieto informácie môžeme použiť na sledovanie používania tejto webovej lokality, na zlepšovanie jej obsahu a výkonu, na to, aby sme vám mohli poskytnúť čo najlepšie služby, ako aj na marketingové účely vrátane určovania našich cieľových trhov a uvádzania našich služieb a tovarov a služieb tretích strán na trh. Okrem toho vaše osobné údaje používame aj na komunikáciu s Vami, na poskytovanie služieb, ktoré požadujete, na odpovede na vaše požiadavky, na informovanie o ponukách a službách poskytovaných našou spoločnosťou, našimi pridruženými spoločnosťami a partnermi.
Orgány činné v trestnom konaní, alebo súdne orgány od Nás môžu požadovať poskytnutie Vašich  osobných údajov príslušným štátnym orgánom. Ak o to požiadajú orgány činné v trestnom konaní, alebo súd, tieto informácie poskytneme na základe prijatia príslušnej dokumentácie v súlade s platnou právnou úpravou. Taktiež môžeme poskytnúť údaje orgánom činným v trestnom konaní, súdu, alebo iným tretím stranám, ak sa odôvodnene domnievame, že je to potrebné na ochranu bezpečnosti a spokojnosti našich pracovníkov, obchodných zástupcov, Vás, alebo iných osôb, alebo na dosahovanie vyššej kvality nami poskytovaných služieb. Ďalej môžeme poskytnúť osobné údaje aj na presadzovanie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami uzavreli, a na presadzovanie týchto zásad ochrany osobných údajov.
Osobné údaje môžu byť prístupné fyzickým a právnickým osobám zapojeným do prevádzky a používania tejto webovej lokality. Preto uvedením akýchkoľvek osobných údajov nám poskytujete svoje výslovné a dobrovoľné povolenie na zdieľanie týchto informácií s fyzickými a právnickými osobami zapojenými do prevádzky a používania tejto webovej lokality.
II. UCHOVÁVANIE INFORMÁCIÍ:
Informácie zhromaždené, alebo uložené v databázach našej spoločnosti sú prístupné len pre našich zamestnancov, obchodných partnerov a obchodných zástupcov, ktorí ich potrebujú vedieť pre výkon pracovnej činnosti, a ktorí s nami uzavreli dohodu o mlčanlivosti a sú touto dohodou viazaní. Tieto informácie môžu byť uložené u inej spoločnosti poskytujúcej webhostingové služby. Pred uložením takýchto informácií takáto spoločnosť poskytujúca webhostingové služby a SQR SLOVAKIA s.r.o. uzavrie písomnú dohodu s cieľom zabezpečiť, aby boli zavedené primerané postupy na ochranu bezpečnosti a dôvernosti týchto informácií. Nad rámec tejto dohody nemôžeme garantovať konanie, alebo použitie informácií zo strany takejto spoločnosti poskytujúcej webhostingové služby.
III. BEZPEČNOSŤ:
Používame štandardné postupy v tomto odvetví v oblasti zberu, uchovávania a prenosu informácií na ochranu súkromia a bezpečnosti Vašich informácií. Aby sa zabránilo neoprávnenému šíreniu, strate, zneužitiu, alebo pozmeňovaniu informácií, používame bezpečnostné opatrenia na ochranu informácií, ktoré zbierame, vrátane šifrovania, firewallov a riadenia prístupu na úrovni systému a databázy. Informácie sú šifrované na zabezpečenie bezpečného prenosu a zberu údajov. Žiadne z týchto informácií nebudú predávané nepridruženým tretích stranám. Nemôžeme však zaručiť a ani nezaručujeme, že nikdy nedôjde k neautorizovanému, neúmyselnému zverejneniu týchto informácií.
Zber čísiel kreditných kariet je výhradne na účely spracovania objednávok a na predplatné služby a uskutoční sa cez zabezpečené pripojenie. Na spracovanie platieb kreditnými kartami môžeme využívať služby tretích strán. Avšak v prípade, že budú použité služby tretích strán poskytujúcich služby spracovania kreditných kariet, najprv s takouto treťou stranou uzavrie SQR SLOVAKIA s.r.o. písomnú dohodu s cieľom zabezpečiť, aby boli zavedené primerané postupy na ochranu bezpečnosti a dôvernosti týchto informácií. Nad rámec tejto dohody však nemôžeme garantovať konanie, alebo použitie informácií takouto treťou stranou poskytujúcou služby spracovania kreditných kariet.
IV. WEBOVÉ LOKALITY TRETÍCH STRÁN:
Táto webová lokalita obsahuje odkazy na webové lokality tretích strán, ktoré nevlastníme a ani neprevádzkujeme. Preto nepreberáme zodpovednosť za obsah, obchodné podmienky, alebo politiku a postupy ochrany osobných údajov žiadnej z týchto webových lokalít tretích strán. Používaním tejto webovej lokality výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavujete akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej z toho, že používate ktorúkoľvek z týchto webových lokalít tretích strán. Tretie strany, ktoré majú zverejnený odkaz na tejto webovej lokalite, môžu používať súbory cookie, a/alebo zbierať iné informácie, keď navštívite ich webové lokality. Keď opustíte túto webovú lokalitu, aby ste navštívili takúto webovú lokalitu tretej strany, táto Ochrana osobných údajov prestáva platiť. Nekontrolujeme zber, uchovávanie, a/alebo používanie Vašich údajov a informácií týmito spoločnosťami. Preto by ste sa mali obrátiť priamo na tieto subjekty, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zberu, uchovávania, a/alebo používania informácií o vás týmito spoločnosťami.
V. PRENOS INFORMÁCIÍ, PREDAJ, ALEBO ZLÚČENIE SPOLOČNOSTI:
Zoznamy používateľov a informácie o používateľoch sú náležite posudzovanými aktívami spoločnosti. Preto v prípade, že sa zlúčime s iným subjektom, a/alebo predáme naše aktíva inému subjektu, naše zoznamy používateľov a zákazníkov a informácie o používateľoch a zákazníkoch vrátane ich osobných údajov, ktoré nám poskytli, budú zahrnuté medzi aktíva, ktoré budú prevedené.
VI. MEDZINÁRODNÍ POUŽÍVATELIA:
Upozorňujeme, že osobné údaje poskytnuté všetkými používateľmi sú doručované a ukladané na serveroch nachádzajúcich sa výhradne v Európskej únii. Ak ste medzinárodný používateľ, používaním tejto webovej lokality súhlasíte s prenosom týchto informácií cez medzinárodné hranice.
VII. DEFINÍCIE, VŠEOBECNE:
Výrazy „my“, „nás“, alebo „náš“ používané v tejto Politike ochrany osobných údajov sa vzťahujú na - Naša Karta/Tourist Card, www.nasakarta.sk, SQR SLOVAKIA s.r.o., ich štatutárnych zástupcov a členov vedenia, zamestnancov, obchodných zástupcov, dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partnerov a podobne. Výrazy „Vy“, „Váš“, „používateľ“, alebo „používatelia“ sa vzťahujú na každú fyzickú, alebo právnickú osobu, ktorá navštívi, prezerá, alebo používa túto webovú lokalitu.